Przejdź do treści
Makowskie Centrum  Kultury
Powiększ tekst: A A A wersja dla niedowidzących


5. Walentynkowy Marsz MiłościMakowskie Centrum Kultury i Stowarzyszenie Mocni Pomocni pod patronatem Burmistrza Makowa Podhalańskiego Pawła Sali zapraszają do udziału w rekreacyjnym 5. Walentynkowym Marszu Miłości, który odbędzie się 12 lutego 2024 r. o godz. 17:00.
Marsz odbędzie się na około 7 km dystansie, start na parkingu obok Makowskiego Centrum Kultury, ul. 3 Maja 51.


▪️Zapisy: mocnipomocni@interia.pl

▪️Start obok Makowskiego Centrum Kultury, ul. 3 Maja 51

Uczestnicy na linii mety uhonorowani zostaną okolicznościowymi medalami. Po marszu organizatorzy zapraszają uczestników na słodki poczęstunek, ufundowany przez firmę Kardamonn.
Celem marszu jest wspólne spędzenie czasu w miłym towarzystwie.
Wszelkie szczegółowe informacje dotyczące regulaminu i przebiegu trasy dostępne będą na stronie https://www.facebook.com/mocnipomocni/  lub pod nr tel. 33 333 00 79.

enlightenedRegulamin 5. Walentynkowego Marszu Miłości
I. Cel imprezy
1.Popularyzacja marszu jako naturalnej formy spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu.
2. Integracja środowiska lokalnego.
3. Promocja Gminy Maków Podhalański.
UWAGAenlightened
Celem marszu nie jest rywalizacja, nie są to zawody sportowe. Celem imprezy poprzez towarzyskie spotkanie jest wspólny marsz oraz spędzenie czasu w miłym towarzystwie.
I. Organizator
1. Miejska Biblioteka Publiczna w Makowie Podhalańskim.
2. Stowarzyszenie MOCNI POMOCNI.
Iwona Staśkiewicz - koordynator biegu (tel. 509 763 713)
Piotr Grajny - koordynator biegu ( tel: 504 252 532)
II. Program Walentynkowego Marszu Miłości
Poniedziałek, 12 lutego 2024 r
16.15-16.45 – zbiórka uczestników w miejscu startu - obok Makowskiego Centrum Kultury, ul. 3 Maja 51
16.45-17.00 – rozgrzewka przed marszem
17.00- Start marszu
18.00-19.00 – po marszu zapraszamy wszystkich uczestników i przybyłych gości smakowity poczęstunek ufundowany przez Kardamonn.
III. Termin i miejsce
1. Marsz odbędzie się w dniu 12 lutego 2024 r. (poniedziałek).
2. Start marszu Walentynkowego Marszu Miłości odbędzie się o godzinie 17.00 i będzie sfinalizowany obok Makowskiego Centrum Kultury w Makowie Podhalańskim, ul. 3 Maja 51.
3. Biuro Zawodów znajdować się będzie w punkcie startu i tam też uczestnicy wpłacą wpisowe 10 zł, a nieletni muszą okazać zgody od rodziców lub prawnych opiekunów.
IV. Trasa
1. Marsz odbędzie się na dystansie około 7 km. Trasa marszu jest dość wymagająca w środkowej swej części, w 100% asfaltowa.
Ze względu na towarzyski charakter marszu, nie będzie prowadzona żadna klasyfikacja, nie będzie też współzawodnictwa ani rywalizacji. Walentynkowego Marszu Miłości ma być towarzyskim spotkaniem oraz spędzeniem czasu w miłym towarzystwie. Z racji na charakter i porę dnia, prosimy zabezpieczyć się w latarki i odblaski. Prosimy również dostosować obuwie i ubiór do pory roku. Organizatorzy stawiają na 100% bezpieczeństwo wszystkich uczestników co wiąże się z pewnymi zasadami i ograniczeniami. Z góry dziękujemy za dostosowanie się do zasad uczestnictwa.
V. Warunki uczestnictwa
1. Osoby niepełnoletnie, poza wypełnieniem formularza zgłoszeniowego, zobowiązani są dodatkowo do podpisania zgody na udział przez rodziców lub prawnych opiekunów podczas weryfikacji w miejscu Startu.
2. Zawodnik powinien posiadać aktualne badanie lekarskie (nie są one wymagane do startu w marszu) i jest zobligowany osobiście złożyć podpis pod oświadczeniem o stanie zdrowia pozwalającym na udział w marszu. Tym samym bierze całkowitą odpowiedzialność za swoje zdrowie i udział w imprezie. Organizator zapewnia jedynie udzielenie pomocy medycznej (pierwsza pomoc).
3. W trakcie marszu nie będzie prowadzony pomiar czasu.
4. Podczas marszu stosujemy zasadę ruchu drogowego (maszerujemy prawą stroną jezdni). Na czas trwania marszu ruch kołowy zostanie częściowo wstrzymany. Trasę marszu zabezpieczają strażacy z jednostki OSP Maków Podhalański.
5. W punktach newralgicznych i na skrzyżowaniach, trasę marszu wskażą wolontariusze w odblaskowych kamizelkach.
6. Zabrania się startu zawodnikom będącym pod wpływem alkoholu, bądź innych środków odurzających. Osoby takie będą poproszone o zejście z startu, trasy imprezy.
7. Uczestnicy godzą się na wykorzystanie i publikowanie zdjęć i wizerunku na potrzeby udokumentowania zaistniałego wydarzenia.
VI. Zgłoszenia
1. Zgłoszenia można dokonać telefonicznie (509 763 173) lub w dniu zawodów, tj 12.02.2024 r. w punkcie zawodów tj. przy Makowskim Centrum Kultury.
2. Przy zapisywaniu się należy podać: IMIĘ, NAZWISKO, DATĘ URODZENIA, oraz złożyć podpis pod zgodą na uczestnictwo w biegu oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Podczas zapisu na marsz, uczestnicy zobowiązani są do podpisania oświadczenia, że są świadomi zagrożeń mogących pojawić się w związku ze startem w marszu oraz że, ich stan zdrowia pozwala na udział w tym marszu. W razie jakichkolwiek wątpliwości co do swojego zdrowia i związanej z nim możliwości uczestnictwa w marszu, zawodnik zobowiązany jest we własnym zakresie zasięgnąć przed startem opinii lekarza.
VII. Klasyfikacja i nagrody
W Walentynkowym Marszu Miłości 12.02.2024 r. nie będzie prowadzona żadna klasyfikacja.
Charakterem marszu jest towarzyskie spotkanie oraz spędzenie czasu w miłym towarzystwie i w takim celu Państwa zapraszamy.
Wszelkie niejasności prosimy wyjaśniać z koordynatorami.
VIII. Świadczenia organizatora
1.Każdy zawodnik otrzyma na MECIE LIZAKOWE SERCE MIŁOŚCI ufundowany przez Stowarzyszenie Mocni Pomocni oraz słodki prezent w restauracji Kardamonn.
2. Po biegu zapraszamy wszystkich do wspólnego zdjęcia.
3. Organizator pomoże uczestnikom dotrzeć na linię STARTU po samochody, niemniej jednak, proszę tak sobie zaplanować uczestnictwo aby zminimalizować ten „PROBLEM”
IX. Postanowienia końcowe
1. Wszystkich uczestników Walentynkowego Marszu Miłości obowiązuje niniejszy regulamin.
2. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb biegu i rozpowszechnianie swojego wizerunku na materiałach filmowych i fotograficznych z marszu.
3. Marsz odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
4. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian z ważnych przyczyn w niniejszym regulaminie, o których ma obowiązek powiadomić uczestników marszu, najpóźniej dwa dni przed startem.
5. Zawodnicy biorą udział w imprezie na własną odpowiedzialność.
6.Organizator nie ubezpiecza uczestników biegu od następstw nieszczęśliwych wypadków. Wskazanym jest ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie.
7. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez opieki w trakcie imprezy.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str.
1), (RODO) Administrator Danych przekazuje następującą informacje:
Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna w Makowie Podhalańskim reprezentowana przez Dyrektor Teresę Nitoń, z siedzibą 34-220
Maków Podhalański ul. 3-Maja 24, tel. 33 877 13 41. Administrator powołał inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować pod adresem iod@makow-podhalanki.pl lub
listownie na adres pocztowy biblioteki.
Dane będą rozpowszechniane w celu uzasadnionego prawnie interesu administratora w postaci
promocji i informacji o działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej na podstawie art. 6 ust. 1
lit. f) RODO. Odbiorcami będą wszyscy zapoznający się z publikowanymi informacjami, a także podmioty, które przetwarzają dane na podstawie umów zawartych z biblioteką. Dane będą
przetwarzane do czasu osiągnięcia celu w jakim zostały zebrane, cofnięcia zgody lub złożenia sprzeciwu. Każdemu podmiotowi danych przysługują prawa dostępu do danych osobowych na
podstawie art. 15 RODO, sprostowania danych na podstawie art. 16 RODO, ich przenoszenia, usunięcia na podstawie art. 17 RODO, żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
na podstawie art. 18 RODO, sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W przypadkach, w których wyrażono zgodę, przysługuje prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie
będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie
przed cofnięciem.
Administrator nie zamierza profilować danych lub podejmować zautomatyzowanych decyzji.
W przypadku publikacji w portalu społecznościowym fanpage Facebook, dane mogą być
przekazywane do państwa trzeciego – Stanów Zjednoczonych Ameryki. W takim przypadku współadministratorem danych będzie firma Facebook, Inc należąca obecnie do Meta 1601 S.
California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA więcej informacji na 


Facebook deklaruje,
wykorzystywanie standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję
Europejską – więcej http:// https://ec.europa.eu/.../data-protection/international-
dimension-data-protection/adequacy-decisions_en i opieranie się na decyzjach Komisji Europejskiej stwierdzających odpowiedni stopień ochrony danych w odniesieniu do określonych krajów – więcej:  https://www.facebook.com/privacy/explanation (art. 46 ust. 2 lit d) RODO).