Przejdź do treści
Makowskie Centrum  Kultury
Powiększ tekst: A A A wersja dla niedowidzących


Makowski Festiwal Śmichu - Chichu



Zapraszamy na Makowski Festiwal Śmichu - Chichu, który odbędzie się 

21 listopada 2023 o godz 18:00

Spektakl poprzedzi konkurs scenicznych żartów. Nie zwlekaj tylko zagraj, zaśpiewaj, pożartuj i zatańcz z artystami! 🎭

 

📍Spektakl kostiumowy 

Urodziny u Hanki i Jana 

OBSADA: 

Hanka Ordonówna - Ewa Warta-Śmietana – sopran

Jan Kiepura - Tomasz Kuk – tenor

Loda – Joanna Cieśla

Zula – Małgorzata Westrych

Mieczysław Fogg – Witold Wrona

 

📍Zwycięscy konkurs scenicznych żartów będą mogli podzielić się swymi artystycznymi umiejętnościami. Szczegóły znajdą Państwo w poniższym 

regulaminie. 

Zgłoszenia pod nr : 509 763 713

 

Konkurs jest wydarzeniem artystycznym propagującym zdolności kabaretowe, jako tworzywo i inspiracje do powstania nowych dzieł scenicznych. Przedmiotem prezentacji konkursowych są choreografie różnych form ruchu i technik - skeczu lub piosenki kabaretowej, kabaretu, dowcipnego dialogu, piosenki kabaretowa etc.

Termin nadsyłania choreografii konkursowych mija 9 listopada 2023r. Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna w Makowie Podhalańskim.

 

REGULAMIN KONKURSU SKECZU I PIOSENKI KABARETOWEJ pn. „Śmichu - Chichu

 

I. ORGANIZATORZY

1. Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna

2. Biuro Organizacyjne Konkursu: Makowskie Centrum Kultury (pn-pt godz. 10.00-18.00). 

II. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Do udziału w konkursie zapraszamy młodzież i osoby dorosłe, kabarety amatorskie, debiutujące i te z dorobkiem, działające na uczelniach, w Domach Kultury, klubach lub gdziekolwiek indziej. 

2. W konkursie mogą wziąć udział zarówno grupy jak i soliści kabaretowi. 

3. Do konkursu może być zgłoszony skecz lub piosenka kabaretowa, kabaret, dowcipny dialog, piosenka kabaretowa etc.

4. Skecz/piosenka kabaretowa zgłoszona do konkursu nie może trwać dłużej niż 10 minut. Każdy kabaret może zgłosić tylko 1 skecz lub 1 piosenkę kabaretową.

5. Skecze/piosenki kabaretowe nie mogą zawierać wulgaryzmów. 

6. Skecz/piosenka kabaretowa zgłoszona do konkursu musi być własnego autorstwa. 

7. Podstawą zgłoszenia udziału w konkursie jest dostarczenie osobiście lub przesłanie pocztą na adres Biura Organizacyjnego Konkursu (dane teleadresowe jak wyżej) do 10 listopada 2023 r. (decyduje termin wpływu do Biura Organizacyjnego Konkursu) wypełnionej Karty Zgłoszeniowej wraz z materiałem w formie krótkiego filmu prezentującego skecz/piosenkę kabaretową który/a zgłaszany/a jest do konkursu (film w formacie AVI na nośniku CD/DVD lub w innym formacie i/lub na innym nośniku uzgodnionym z Biurem Organizacyjnym Konkursu) 

8. Na podstawie nadesłanych/dostarczonych skeczów/piosenek kabaretowych Jury Konkursu wyłoni maksymalnie 5 kabaretów, które zakwalifikują się do finału i wystąpią podczas gali finałowej pn. „Makowski Festiwal Śmichu - Chichu” i zaprezentują na niej zgłoszony do Konkursu skecz/piosenkę kabaretową.

9. Gala finałowa pn. „Makowski Festiwal Śmichu - Chichu” odbędzie się 21 listopada 2023 r. (wtorek) na Sali Widowiskowej Makowskiego Centrum Kultury, ul. 3 Maja 51.

10. O kolejności występów kabaretów podczas gali finałowej pn. „Makowski festiwal śmichu - chichu” decyduje Biuro Organizacyjne Konkursu.

11. Podczas gali finałowej pn. „Makowski Festiwal Śmichu - Chichu ” Jury Konkursu wyłoni maksymalnie 3 zwycięzców konkursu, którzy otrzymają pamiątkowe nagrody.

III. JURY KONKURSU

1. W skład Jury Konkursu wchodzą osoby wybrane przez Biuro Organizacyjne Konkursu.

2. Jury wybiera spośród siebie przewodniczącego, którego zadaniem jest organizacja pracy Jury oraz sporządzenie protokołu z obrad końcowych.

3. Biuro Organizacyjne Konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany członków Jury Konkursu oceniających podczas gali finałowej pn. „Makowski Festiwal Śmichu - Chichu”.

4. Końcowe obrady Jury toczą się przy drzwiach zamkniętych.

5. O przyznaniu nagród decyduje Jury Konkursu. Decyzje Jury są ostateczne.

6. Po zakończeniu obrad i sporządzeniu protokołu przedstawiciel Jury lub konferansjer odczytuje uczestnikom gali finałowej pn. „Makowski Festiwal Śmichu - Chichu” werdykt w zakresie przyznanych nagród.

IV. KRYTERIA OCENY

1. Oryginalność pomysłu.

2. Ogólne wrażenie artystyczne.

V. NAGRODY W KONKURSIE

1. Osoby, które zdobędą I, II i III miejsce wystąpią wraz z artystami podczas 

"Makowskiego Festiwalu Śmichu - Chichu".

2. Organizator dopuszcza nagrody pozaregulaminowe.

 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Kwestie sporne w zakresie interpretacji niniejszego Regulaminu rozstrzyga Biuro Organizacyjne Konkursu.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie.

3. Przez słowo Kabaret rozumie się zarówno grupę kabaretową jak i solistę.

4. Przez słowa młodzieżowe kabarety rozumie się Kabarety w których chociaż jeden z członków kabaretu występujący w zgłoszonym do konkursu skeczu/piosence kabaretowej jest w wieku 16-60 lat.

5. Biuro Organizacyjne Konkursu zastrzega sobie prawo zmiany ilości kabaretów zakwalifikowanych do finału występujących podczas gali finałowej.

6. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo odwołania konkursu bez podania uzasadnienia decyzji.

7. Interpretacja powyższego Regulaminu należy do Biura Organizacyjnego Konkursu.

8. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany miejsca i daty gali finałowej pn. „Makowski Festiwal Śmichu - Chichu” oraz nazwy gali finałowej.

9. Osoby biorące udział w konkursie (soliści i grupy kabaretowe) dojeżdżają na galę finałową na własny koszt.

10. Uczestnik konkursu ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i przesyłaniem/dostarczeniem materiałów zgłoszeniowych (karta zgłoszeniowa i nagranie zgłoszonego skeczu/piosenki kabaretowej). Organizator nie zwraca tych kosztów.

11. Organizator nie zapewnia rekwizytów do wykonania skeczu/piosenki kabaretowej.

12. Organizator zapewnia standardowe nagłośnienie i oświetlenie sceny.

13. Organizator nie zapewnia oraz nie zwraca kosztów ewentualnych noclegów i wyżywienia.

14. Biuro Organizacyjne Konkursu powiadomi telefonicznie lub e-mailem kabarety o fakcie zakwalifikowania się przez nie do finału.

15. Każdy kabaret, który zakwalifikuje się do finału otrzyma po 2 zaproszenia dla swoich sympatyków na "Makowski Festiwal Śmichu 

16. Kabaret który zakwalifikuje się do finału i wystąpi podczas gali finałowej pn. „ Makowski Festiwal Śmichu - Chichu” wyraża zgodę na rejestrowanie dźwięku i obrazu jego występu podczas tej gali i zamieszczanie nagrania i zdjęć z występu na stronach internetowych, portalach społecznościowych i innych bez prawa do wynagrodzenia z tego tytułu.

17. Informacje dot. konkursu i Gali Finałowej można uzyskać w Biurze Organizacyjnym Konkursu.

18. Kabarety zgłaszając się do konkursu automatycznie akceptują wszystkie warunki regulaminu konkursu.